หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน ประชาชนใช้ไฟฟ้า 1,043 ครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยเมืองการุ้ง) จำนวน 1 แห่ง
 
ในเขตตำบลวังหิน  มีข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของตำบล ดังนี้
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ประชาชนในตำบลมีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
 
 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 71 คน
  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 6 หมู่ 90 คน
  ชมรมผู้สูงอายุ 6 หมู่บ้าน      
  อสม. 6 หมู่บ้าน      
  กลุ่มอาชีพ จำนวน 19 กลุ่ม
  กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
  กองทุนมิยาซาวา จำนวน 9 กลุ่ม
  กลุ่ม กขคจ. จำนวน 5 กลุ่ม
  กองทุนเงินล้าน จำนวน 6 กลุ่ม
  กองทุน อพป. จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067