หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน ประชาชนใช้ไฟฟ้า 1,043 ครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (หน่วยย่อยเมืองการุ้ง) จำนวน 1 แห่ง
 
ในเขตตำบลวังหิน  มีข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของตำบล ดังนี้
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ประชาชนในตำบลมีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
 
 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 71 คน
  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 6 หมู่ 90 คน
  ชมรมผู้สูงอายุ 6 หมู่บ้าน      
  อสม. 6 หมู่บ้าน      
  กลุ่มอาชีพ จำนวน 19 กลุ่ม
  กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
  กองทุนมิยาซาวา จำนวน 9 กลุ่ม
  กลุ่ม กขคจ. จำนวน 5 กลุ่ม
  กองทุนเงินล้าน จำนวน 6 กลุ่ม
  กองทุน อพป. จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067