หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
         
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
      การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
         
  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
      การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
      การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
         
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
      ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
      ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
         
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม
      ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
      ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
      การอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
         
  การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแบะการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
      การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT ) เพื่อการบริหาร
      การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067