หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน 2 เตียง จำนวน 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
วัดเขาถ้ำตะพาบ  
วัดคลองตะขาบ  
วัดวังพง  
วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์  
วัดวังหิน  
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
สำนักสงฆ์วัดเขาเชือก  
       
       
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง  
  โรงเรียนบ้านวังพง  
  โรงเรียนบ้านวังหิน  
  โรงเรียนคลองตะขาบ  
  โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  
  โรงเรียนวังหินวิทยาคม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน จำนวน 2 แห่ง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพง  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง  
 
 
  สถานีตำรวจ (หน่วยบริการประชาชน , ตู้ยาม) จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067