หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอื่นมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.ท. ก.จ.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกการประชุมการแต่งตั้งและการย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลกร [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067