หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่  6   กันยายน  2564   เวลา 08.00  น. นายธีรชัย  บัวประทุม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 1. เพื่อส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงาน    ๔. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ ๕. เพื่อให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี ความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 13.28 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067