องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี